Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Dodano do porównania
BAZA WIEDZY

Na kogo zarejestrowane jest auto w leasingu?

12 czerwiec 2023
Na kogo zarejestrowane jest auto w leasingu?
Samochody w leasingu są zarejestrowane na firmę leasingową. To spore ułatwienie zarówno w kwestii dopełniania formalności, jak i wyboru ubezpieczenia. Wszystkie koszty związane z rejestracją, wydaniem tablic i dokumentów oraz ubezpieczeniem pojazdu są rozliczane w ratach leasingowych, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. To duże uproszczenie dla osób, którym brakuje czasu na formalności oraz dla księgowych zajmujących się obsługą przedsiębiorców. Sprawdzamy, jak wygląda procedura rejestracji nowego samochodu w leasingu.

Kto rejestruje auto w leasingu?

Samochód nabywany na podstawie umowy leasingu jest rejestrowany przez firmę leasingową, która nabywa do realizacji zawartej umowy. Formalności w urzędach załatwia zespół leasingodawcy. Ewentualna opłata za rejestrację i jej wysokość jest przedmiotem oferty leasingu.

Gdzie rejestruje się auto w leasingu?

Samochód jest rejestrowany w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca siedziby leasingodawcy. Jeżeli firma ma kilka oddziałów w różnych lokalizacjach, może umożliwić wybór miejsca rejestracji. Leasingobiorca załatwia wszystkie formalności w salonie lub z przedstawicielem towarzystwa leasingowego.

Ile trwa rejestracja auta w leasingu?

Rejestracja pojazdu w leasingu trwa tak samo długo, jak w przypadku rejestracji samochodu przez osobę fizyczną. Różnica polega na tym, że czas na załatwienie sprawy musi uwzględniać czas trwania procedury nabycia pojazdu przez leasingodawcę oraz złożenia wniosku wraz z załącznikami i dostarczenia do salonu pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych rejestrowanego samochodu.

Sama procedura rejestracji jest złożona:

 • na podstawie umowy leasingu finansujący nabywa wybrany przez leasingobiorcę samochód – dowód nabycia jest załącznikiem do wniosku o rejestrację,
 • leasingodawca (właściciel pojazdu) ubezpiecza pojazd,
 • po nabyciu i ubezpieczeniu pojazdu leasingodawca składa wniosek o jego rejestrację i wnosi stosowne opłaty w wydziale komunikacji właściwym ze względu na adres siedziby jednostki organizacyjnej, która rejestruje pojazd,
 • uzyskuje pozwolenie czasowe na okres do 30 dni,
 • przed zakończeniem okresu, na który wydane jest pozwolenie czasowe, uzyskuje właściwą rejestrację i dowód rejestracyjny.

Całe postępowanie jest realizowane przez leasingodawcę, co stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Złożoną procedurę rejestracji pojazdu dokładniej opisujemy niżej, by wyjaśnić, jak zarejestrować samochód po leasingu.

Użytkownik (leasingobiorca) może użytkować pojazd już po wydaniu pozwolenia czasowego. W rzeczywistości postępowanie może zająć kilka dni roboczych. Wiele zależy od ustaleń między stronami na temat ubezpieczenia pojazdu. Czas rejestracji wydłuża się dodatkowo o czas realizacji procedury nabycia pojazdu.

Jaka opłata za rejestrację auta w leasingu?

Rejestracja pojazdu to obowiązek firmy leasingowej. Koszt rejestracji jest elementem umowy. Leasingobiorca płaci za rejestrację, wnosząc tzw. opłatę wstępną lub opłatę dodatkową, jeżeli taka jest przewidziana i uzgodniona w umowie. Koszt rejestracji może więc stanowić koszt uzyskania przychodu, a jego rozliczenie sprowadza się do zaksięgowania FV (faktury VAT za opłatę wstępną lub dodatkową. Leasingobiorca nie musi wnosić żadnych dodatkowych opłat na konto urzędu, w którym jest zarejestrowany pojazd. Koszt opłaty za rejestrację jest elementem umowy leasingu, niektórzy leasingodawcy nie pobierają dodatkowych opłat za rejestrację pojazdu.

Jak sprawdzić, czy auto jest w leasingu?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy auto jest w leasingu, jest sprawdzenie danych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli tak, towarzystwo leasingowe będzie widnieć jako właściciel pojazdu. Jest też możliwość złożenia wniosku o udostępnienie danych z bazy CEPiK. Wniosek wymaga podania informacji o celu, w którym zamierzamy wykorzystać dane, uzasadnienia go w odpowiedni sposób i podania danych pojazdu lub właściciela albo posiadacza. Zakres danych, o które można wnioskować, przewiduje m.in. udostępnienie danych właściciela, posiadacza oraz korzystającego z pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu. W ten sposób odpowiednie organy i instytucje prowadzące postępowania np. w sprawie zdarzeń drogowych pozyskują informacje na temat właścicieli i posiadaczy pojazdów.

Rejestracja auta po leasingu. Co warto wiedzieć?

Koniec umowy leasingowej to czas podjęcia decyzji o tym, czy wykupić użytkowany samochód, czy lepiej wziąć inne nowe auto w kolejny leasing. Z chwilą opłacenia faktury za wykup, czyli ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy. Wywołuje to obowiązek zarejestrowania samochodu i zgłoszenia faktu jego nabycia w odpowiednim urzędzie.

Jak wygląda procedura rejestracji samochodu po leasingu?

Rejestracja samochodu po wykupieniu go z leasingu wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku nabycia samochodu używanego zarejestrowanego w kraju. Aby zarejestrować samochód, trzeba zadbać o wszystkie niezbędne dokumenty. Auto musi mieć ważne badanie techniczne i polisę OC. Po wniesieniu stosownych opłat można złożyć dokumenty w wydziale komunikacji starostwa powiatowego właściwego pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby nowego właściciela pojazdu.

Ile czasu na rejestrację samochodu po leasingu?

Na rejestrację samochodu przewidziany jest 30 dni od dnia zakupu. W przypadku aut wykupowanych z leasingu termin ten biegnie od daty opłacenia ostatniej raty wykupu, która przenosi własność pojazdu na leasingobiorcę. Po złożeniu kompletu dokumentów urzędnik rejestruje samochód na okres 30 dni i wydaje tzw. pozwolenia czasowe. W tym czasie zostanie wydany dowód rejestracyjny, który potwierdzi właściwą rejestrację pojazdu.

Kto rejestruje samochód po leasingu?

Samochód wykupiony z leasingu rejestruje jego nowy właściciel. W przypadku firm samochód może zarejestrować właściciel firmy lub inna osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Można też ustanowić do tej czynności pełnomocnika, który w imieniu rejestrującego złoży odpowiednie dokumenty. W przypadku rejestracji auta przez pełnomocnika do dokumentów trzeba dołączyć pełnomocnictwo i potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty za rejestrację pojazdu, dowód, znaki legalizacyjne i tablice

Dowód wniesienia wymaganych przy rejestracji opłat jest wymogiem formalnym. Bez tych załączników urzędnik może nie wydać pozwolenia czasowego, czyli nie zarejestrować pojazdu na okres 30 dni, po którym wydaje się dowód rejestracji właściwej (na stałe). Jakie opłaty są wymagane do wniosku o rejestrację pojazdu?

 • opłata za dowód rejestracyjny i komplet znaków legalizacyjnych – 66,50 zł,
 • opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • opłata za tablice rejestracyjne – samochodowe 80 zł (tablice motocyklowe kosztują 40 zł, motorowerowe 30 zł, a indywidualne 1000 zł),
 • opłata ewidencyjna – w wysokości 0,50 zł za każdą z następujących czynności: wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Opłaty można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na wskazany przez urząd rachunek bankowy. Dowód wniesienia opłat musi zostać załączony do wniosku o rejestrację.

Warto wiedzieć, że rejestrujący ma prawo do zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych, niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu. Wymogiem zachowania tablic jest:

 • dotychczasowa rejestracja samochodu na terenie Polski,
 • zgodność tablic z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wydawania tablic rejestracyjnych,
 • dobry stan techniczny tablic.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji auta po leasingu?

Do zarejestrowania samochodu wykupionego z leasingu potrzebny jest prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami. Wzór wniosku można znaleźć na stronie urzędu, w którym będziemy rejestrować pojazd. Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby spełnić wszystkie wymagania formalne?

Do zarejestrowania samochodu poleasingowego potrzebne są:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – wypełniony i podpisany przez rejestrującego lub jego pełnomocnika,
 • pełnomocnictwo i opłata za pełnomocnictwo – jeżeli samochód jest rejestrowany przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli została wydana – ważne, aby w dowodzie rejestracyjnym był wpis o ważnym badaniu technicznym, można też załączyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli nie ma możliwości wpisania takiej informacji do dowodu rejestracyjnego.

Jak i gdzie złożyć wniosek w urzędzie?

Wniosek o rejestrację pojazdu składa się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami można:

 • złożyć w urzędzie,
 • wysłać go do urzędu pocztą,
 • złożyć w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą urzędu.

Planując wysłanie wniosku pocztą lub w formie elektronicznej, warto sprawdzić adres do wysyłki i ewentualne dodatkowe wymagania, o których na swojej stronie poinformuje właściwy urząd.

Zobacz podobne artykuły
Używamy plików cookie
Możemy je zamieścić w celu analizy danych dotyczących odwiedzających, ulepszenia naszej strony internetowej, pokazania spersonalizowanych treści i zapewnienia Państwu wspaniałego doświadczenia na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, otwórz ustawienia.
Ustawienia prywatności
Ustawienia
Ciasteczka
Polityka ciasteczek
Te pliki cookie są wymagane dla dobrej funkcjonalności naszej strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszym systemie.
Zazwyczaj te pliki cookie są ustawiane przez Państwa działania w zapytaniach o nasze usługi. Przykładem takich działań jest logowanie, wypełnianie formularzy lub ustawianie preferencji prywatności. Możliwe jest zablokowanie tych plików cookie przez przeglądarkę użytkownika, ale niektóre części naszej strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, gdy są one zablokowane.

Współdzielone z:
Multisalon24
Używamy tych plików cookie do dostarczania informacji statystycznych na temat naszej strony internetowej - są one wykorzystywane do pomiaru i poprawy wydajności.
Kategoria ta znana jest również pod nazwą Analytics. Działania takie jak liczenie wizyt na stronie, prędkość ładowania strony, współczynnik odbicia i technologie wykorzystywane do uzyskania dostępu do naszej strony są uwzględnione w tej kategorii.
Używamy tych plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności i umożliwienia personalizacji, takiej jak czaty na żywo, filmy wideo i korzystanie z mediów społecznościowych.
Kategoria ta znana jest również pod nazwą Analytics. Działania takie jak liczenie wizyt na stronie, prędkość ładowania strony, współczynnik odbicia i technologie wykorzystywane do uzyskania dostępu do naszej strony są uwzględnione w tej kategorii.
Te pliki cookie są ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy trzecie do stworzenia podstawowego profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Identyfikują one przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie tych plików cookie, nie będziesz śledzony przez naszą reklamę skierowaną do innych stron internetowych.

Współdzielone z:
Santander Leasing
Google Analytics
Microsoft Clarity
Aktualizacja: 24.02.2024, 03:44
Ta lista pokazuje wszystkie możliwe pliki cookie znalezione w tej witrynie. Nie zależy od indywidualnych preferencji użytkownika.
Niezbędne (zawsze aktywne)
csrftoken
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: długość sesji
Typ: Cookie
Dostawca: Multisalon24
Plik cookie csrftoken to plik cookie niezbędny do zabezpieczenia formularzy na stronie multisalon24.pl.
Wydajność (Performance)
_cux_pr
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 1 miesiąc
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Plik cookie _cux_pr służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_cux_pv
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 1 miesiąc
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Plik cookie _cux_pv służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_cux_pv_ttl
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 1 miesiąc
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Plik cookie _cux_pv_ttl służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_cux_ref
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 1 miesiąc
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Plik cookie _cux_ref służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_cux_s
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 1 miesiąc
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Plik cookie _cux_s służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
Funkcjonalne pliki cookie
CLID
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 30 minut
Typ: Cookie
Dostawca: Microsoft Clarity
Plik cookie CLID do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_cltk
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: -
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Plik cookie _cltk do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
Reklama / śledzenie
_gid
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 24 godziny
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Pliki cookie _gid służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_clsk
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 24 godziny
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Pliki cookie _clsk służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_clck
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 1 rok
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Pliki cookie _clck służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
_ga
Nazwa domeny: multisalon24.pl
Czas wygaśnięcia: 2 lata
Typ: Cookie
Dostawca: Santander Leasing
Pliki cookie _ga służący do rejestrowania zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości funkcjonowania witryny i usług, przy zachowaniu polityki prywatności i protokołów CSP - anonimizacja IP.
Aktualizacja: 24.02.2024, 03:44
Czym są ciasteczka?
Cookies i podobne technologie to bardzo małe dokumenty tekstowe lub fragmenty kodu, które często zawierają unikalny kod identyfikacyjny. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową lub korzysta z aplikacji mobilnej, komputer prosi komputer lub urządzenie przenośne o pozwolenie na zapisanie tego pliku na komputerze lub urządzeniu przenośnym i uzyskanie dostępu do informacji. Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii mogą obejmować datę i godzinę wizyty oraz sposób, w jaki użytkownik korzysta z określonej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Dlaczego używamy plików cookie
Cookies zapewniają, że podczas wizyty w naszym sklepie internetowym pozostaniesz zalogowany, wszystkie artykuły pozostaną w koszyku, będziesz mógł bezpiecznie robić zakupy, a strona internetowa będzie działać sprawnie. Pliki cookie zapewniają nam również możliwość sprawdzenia, w jaki sposób nasza strona jest wykorzystywana i jak możemy ją ulepszyć. Ponadto, w zależności od preferencji użytkownika, nasze własne pliki cookie mogą być wykorzystywane do prezentowania reklam, które odpowiadają jego osobistym zainteresowaniom.
Jakiego rodzaju plików cookie używamy?
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Niektóre z poniższych działań mogą być wykonywane przy użyciu tych plików cookie.- Przechowuj artykuły w koszyku na zakupy online - Zapisz preferencje dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej - Zapisywanie preferencji językowych - Zaloguj się do naszego portalu. Musimy sprawdzić, czy jesteś zalogowany.
Pliki cookie dotyczące wydajności
Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej, zwanych również plikami cookie do celów analitycznych. Wykorzystujemy te dane w celu optymalizacji działania i strony internetowej.
Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają większą funkcjonalność dla osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych zewnętrznych dostawców usług lub naszą własną stronę internetową. Następujące funkcje mogą, ale nie muszą być aktywowane, gdy zaakceptujesz tę kategorię. Usługi czatu na żywo - Oglądaj filmy wideo online - Przyciski udostępniania mediów społecznościowych - Zaloguj się do naszej strony internetowej za pomocą mediów społecznościowych.
Reklama / śledzenie plików cookie
Te pliki cookie są ustawiane przez zewnętrznych partnerów reklamowych i są wykorzystywane do profilowania i śledzenia danych na wielu stronach internetowych. Jeśli użytkownik zaakceptuje te pliki cookie, możemy wyświetlać nasze reklamy na innych stronach internetowych w oparciu o profil użytkownika i preferencje. Pliki cookie zapisują również dane o tym, ilu odwiedzających widziało lub kliknęło na nasze reklamy w celu optymalizacji kampanii reklamowych.
Niesklasyfikowane
Te pliki cookie są nadal w procesie klasyfikacji. Pojawią się one w jednej z następujących kategorii: Niezbędne, Wydajne, Funkcjonalne lub Reklama.
Jak mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookie?
Możesz zrezygnować ze wszystkich, ale nie z wszystkich niezbędnych plików cookie. W ustawieniach przeglądarki można zmienić ustawienia, aby zapewnić, że pliki cookie zostaną zablokowane. Większość przeglądarek wyjaśnia, jak to zrobić w tzw. funkcji pomocy. Jeśli jednak zablokujesz pliki cookie, może się zdarzyć, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji technicznych oferowanych przez naszą stronę internetową i może to mieć negatywny wpływ na Twoje wrażenia z użytkowania.